Zakres dostosowania

Uchwała  nr 11/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 15 września 2020 r. w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361), uchwala co następuje:

§ 1

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku wskazuje sposoby dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Sposoby dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 11/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku z dnia 14 września 2020 r. w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 1. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią:
  1. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi,
  1. przedłużenie czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego:
   1. z języka polskiego – o 60 minut,
   1. z matematyki – o 50 minut,
   1. z języka obcego nowożytnego – o 45 minut,
  1. pomoc członka zespołu nadzorującego, który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej),
  1. zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się,
  1. przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.
 2. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów słabosłyszących:
  1. arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu i uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych),
  1. zapewnienie w czasie egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych,
  1. przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.
 3. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów z przewlekłymi chorobami:
  1. korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę,
  1. przedłużenie czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego:
   1. z języka polskiego – o 60 minut,
   1. z matematyki – o 50 minut,
   1. z języka obcego nowożytnego – o 45 minut,
  1. dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do specyfiki choroby,
  1. korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie i/lub czytanie,
  1. przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.
 4. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów chorych lub niepełnosprawnych czasowo:
  1. korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę,
  1. dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do specyfiki choroby,
  1. przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content