Zakres dostosowania

Uchwała  nr 12/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 15 września 2021 r. w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361), uchwala co następuje:

§ 1

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku wskazuje sposoby dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Sposoby dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 12/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku z dnia 15 września 2021 r. w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

 1. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią:
  1. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi,
  2. przedłużenie czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego:
   • z języka polskiego – o 60 minut,
   • z matematyki – o 50 minut,
   • z języka obcego nowożytnego – o 45 minut,
  3. pomoc członka zespołu nadzorującego, który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej),
  4. zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się,
  5. przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.
 2. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów z przewlekłymi chorobami:
  1. korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę,
  2. przedłużenie czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego:
   • z języka polskiego – o 60 minut,
   • z matematyki – o 50 minut,
   • z języka obcego nowożytnego – o 45 minut,
  3. dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do specyfiki choroby,
  4. korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie i/lub czytanie,
  5. przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.
 3. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów chorych lub niepełnosprawnych czasowo:
  1. korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę,
  2. dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do specyfiki choroby,
  3. przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

Skip to content