Rekrutacja dzieci do klasy 1 spoza obwodu

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku do klasy pierwszej

Informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Pełny opis procesu rekrutacji dostępny jest na stronach Urzędu Miasta w Malborku.

Rekrutacja dzieci spoza obwodu do naszej szkoły odbywa się w oparciu o następujące przepisy prawa oświatowego:

Dzieci podlegające obowiązkowi zapisu do szkoły

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są:

 1. dzieci 7-letnie – urodzone w 2014 r.,
 2. dzieci 6-letnie – urodzone w 2015 r. – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3. oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Kryteria rekrutacji dzieci

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, określa się następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

 1. zamieszkanie kandydata na terenie miasta Malborka – 8 punktów,
 2. kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym w szkole, do której ubiega się o przyjęcie – 6 punktów,
 3. rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole lub wychowanie przedszkolne w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych, lub obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie – 5 punktów,
 4. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek o przyjęcie – 4 punkty,
 5. członkowie rodziny kandydata, wspomagający rodziców w opiece nad kandydatem, w czasie, kiedy rodzice pracują zawodowo/uczą się w systemie dziennym, mieszkają w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 2 punkty.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na podstawie WNIOSKU rodziców (wniosek podpisują oboje rodziców).

We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują trzy wybrane szkoły według swoich preferencji  w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Jeżeli rodzice wybiorą tylko jedną placówkę, zmniejszą swoje szanse na przyjęcie dziecka do klasy I w szkole podstawowej poza obwodem szkoły podstawowej, w którym dziecko mieszka.

O przyjęciu dziecka do klasy I szkoły podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 ww. uchwały:

 1. w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata,
 2. w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o miejscu realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przez kandydata,
 3. w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 ust. 1 pkt 3 – oświadczenie rodzica o realizacji przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w szkole lub wychowania przedszkolnego w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych, lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
 4. w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 ust. 1 pkt 4 – oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek o przyjęcie,
 5. w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 ust. 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica, że członkowie rodziny kandydata wspomagający rodziców w opiece nad kandydatem w czasie kiedy rodzice pracują zawodowo/uczą się w systemie dziennym, zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek o przyjęcie.

Terminy zapisu dzieci do szkoły

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2021/2022 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 9.03.2021 od godz. 9.00   do 22.03.2021 do godz. 15.00od 1.06.2021 od godz. 9.00   do 4.06.2021 do godz. 15.00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)od 9.03.2021 do 24.03.2021od 1.06.2021 do 8.06.2021
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych14.04.2021 o godz. 13.0014.06.2021 o godz. 13.00
4.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 14.04.2021 od godz. 13.00   do 19.04.2021 do godz. 15.00od 14.06.2021 od godz.13.00   do 21.06.2021 do godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych23.04.2021 do godz. 13.0022.06.2021* do godz. 13.00

*Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do 31.08.2020 r. po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja elektroniczna do klas I szkół podstawowych odbywać się będzie przez stronę internetową www.malbork.podstawowe.vnabor.pl

Rodzice

 • wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie naboru VULCAN, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru;
 • w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice pobierają wniosek w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content