Rekrutacja dzieci do klasy 1 spoza obwodu

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku do klasy pierwszej

Informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Pełny opis procesu rekrutacji dostępny jest na stronach Urzędu Miasta w Malborku.

Rekrutacja dzieci spoza obwodu do naszej szkoły odbywa się w oparciu o następujące przepisy prawa oświatowego:

Dzieci podlegające obowiązkowi zapisu do szkoły

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są:

 1. dzieci 7-letnie – urodzone w 2017 r.,
 2. dzieci 6-letnie – urodzone w 2018 r. – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3. oraz dzieci, którym wcześniej odroczono obowiązek szkolny.

Kryteria rekrutacji dzieci

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, określa się następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

 1. zamieszkanie kandydata na terenie miasta Malborka – 8 punktów,
 2. kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym w szkole, do której ubiega się o przyjęcie – 6 punktów,
 3. rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole lub wychowanie przedszkolne w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych, lub obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie – 5 punktów,
 4. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek o przyjęcie – 4 punkty,
 5. członkowie rodziny kandydata, wspomagający rodziców w opiece nad kandydatem, w czasie, kiedy rodzice pracują zawodowo/uczą się w systemie dziennym, mieszkają w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 2 punkty.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na podstawie WNIOSKU rodziców (wniosek podpisują oboje rodziców).

We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują trzy wybrane szkoły według swoich preferencji  w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Jeżeli rodzice wybiorą tylko jedną placówkę, zmniejszą swoje szanse na przyjęcie dziecka do klasy I w szkole podstawowej poza obwodem szkoły podstawowej, w którym dziecko mieszka.

O przyjęciu dziecka do klasy I szkoły podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 ww. uchwały:

 1. w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata,
 2. w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o miejscu realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przez kandydata,
 3. w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 ust. 1 pkt 3 – oświadczenie rodzica o realizacji przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w szkole lub wychowania przedszkolnego w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych, lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
 4. w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 ust. 1 pkt 4 – oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek o przyjęcie,
 5. w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 ust. 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica, że członkowie rodziny kandydata wspomagający rodziców w opiece nad kandydatem w czasie kiedy rodzice pracują zawodowo/uczą się w systemie dziennym, zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek o przyjęcie.

Terminy zapisu dzieci do szkoły

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2024/2025 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 5.03.2024 od godz. 9.00  
do 19.03.2024 do godz. 15.00
od 20.05.2024 od godz. 9.00
do 23.05.2024 do godz. 15.00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)od 5.03.2024
do 20.03.2024
od 20.05.2024
do 24.05.2024
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych5.04.2024 o godz. 13.0010.06.2024 o godz. 13.00
4.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 5.04.2024 od godz. 13.00
do 12.04.2024 do godz. 15.00
od 10.06.2024 od godz.13.00
do 13.06.2024 do godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych16.04.2024 do godz. 13.0017.06.2024* do godz. 13.00

*Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do 31.08.2024 r. po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja elektroniczna do klas I szkół podstawowych odbywać się będzie przez stronę internetową www.malbork.podstawowe.vnabor.pl

Rodzice

 • wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie naboru VULCAN, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru;
 • w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice pobierają wniosek w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

Skip to content