Harmonogram

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

Na podstawie:

  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (poz. 1636)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz. 645, z późn. zm.)

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

 W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00
 W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty3 lipca 2023 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacjido 6 lipca 2023 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji6 lipca 2023 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW (w minutach)

arkusz standardowyprzedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17 Komunikatu*arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących
O*-100O*-100O*-700
język polski120180180
matematyka100150150
język angielski90135135
Skip to content