Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.g1.malbork.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 17-12-2021
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-30
 • Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie nie stosuje się filmów i nagrań audio, wymagających napisów dla osób niesłyszących, transkrypcji tekstowej, audiodeskrypcji i tłumaczenia na polski język migowy.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
 • brak wyszukiwarki treści i mapy strony

Data sporządzenia Deklaracji i metody oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-16
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2022-12-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Osoba kontaktowa – Sławomir Kempa
  • Numer telefonu: 55 272 25 11

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca  zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dna wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu – samochodem i komunikacją miejską

Wejście do budynku

Do szkoły prowadzi chodnik bez barier architektonicznych.

Domofon znajduje się z prawej strony budynku na wysokości 140 cm. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie od głównego wejścia.

Szkolne korytarze i pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do potrzeb osób przemieszczających się na wózkach.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym po uprzednim umówieniu wizyty.

Na miejscu brak jest możliwości korzystania z tłumacza migowego stacjonarnie i online.

Aplikacje mobilne – podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content