Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców

od 04.09.2023Wydawanie podręczników szkolnych według harmonogramu
07.09.2023Spotkanie organizacyjne z rodzicami: wybór trójek klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców, poinformowanie rodziców o Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, zakresie programowym przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie Podanie kalendarza roku szkolnego i rocznego harmonogramu spotkań z rodzicami. Włączenie rodziców do współtworzenia planu pracy wychowawcy klasy
16.11.2023Konsultacje z rodzicami
11.01.2024Zebrania i konsultacje: poinformowanie rodziców o wynikach w nauce i ocenie zachowania w klasyfikacji śródrocznej.
21.03.2024 Konsultacje z rodzicami
23.05.2024Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów na koniec roku, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.
 od 10.06.2024Zwrot podręczników szkolnych do biblioteki według przyjętego harmonogramu

Skip to content