Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców

od 01.09.2022Wydawanie podręczników szkolnych według harmonogramu
08.09.2022Spotkanie organizacyjne z rodzicami: wybór trójek klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców, poinformowanie rodziców o Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, zakresie programowym przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie Podanie kalendarza roku szkolnego i rocznego harmonogramu spotkań z rodzicami. Włączenie rodziców do współtworzenia planu pracy wychowawcy klasy
17.11.2022Konsultacje z rodzicami
15.12.2022 Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów na koniec I okresu, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.
12.01.2023Zebrania i konsultacje: poinformowanie rodziców o wynikach w nauce i ocenie zachowania w klasyfikacji śródrocznej.
20.04.2023 Konsultacje z rodzicami
01.06.2023Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów na koniec roku, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.
 od 10.06.2023Zwrot podręczników szkolnych do biblioteki według przyjętego harmonogramu

UWAGA!

W okresie zagrożenia epidemicznego kosultacje dla rodziców mają formę zdalną lub stacjonarną (po uprzednim umówieniu się z nauczycielem drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego).

Skip to content