Procedury szczegółowe

Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w warunkach zagrożenia epidemicznego

 1. W dniach egzaminu zbiórka uczniów klasy 8 ma miejsce o godzinie 8.00.
 2. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 3. Na egzamin nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem pkt. 4
 4. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
 7. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem do Schroniska Młodzieżowego. Wszyscy uczniowie oczekując na wejście do szkoły oraz przebywając na terenie szkoły muszą mieć zasłonięte usta i nos za pomocą jednorazowych lub wielorazowych maseczek ochronnych i zachować odpowiedni odstęp, wynoszący co najmniej 1,5 m. Maseczki mogą być zdjęte dopiero po rozpoczęciu egzaminu w sali egzaminacyjnej.
 8. Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują dłonie.
 9. Podczas pobytu w szkole uczniowie zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m.
 10. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się na drugie piętro do wyznaczonych sal, gdzie mogą pozostawić okrycia i inne przedmioty, których nie można wnosić do sal egzaminacyjnych:
 11. Uczniowie przypisani są do poszczególnych sal egzaminacyjnych.
 12. Uczniowie zdający egzamin bezpośrednio po pozostawieniu rzeczy osobistych w wyznaczonych salach:
 • udają się na korytarz odpowiednio drugiego i trzeciego piętra, zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m,
 • przed wejściem do sali egzaminacyjnej ustawiają się w rzędzie, zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m,
 • członek komisji sprawdza listę obecności i losuje w obecności zdającego numer stolika,
 • ponownie dezynfekują dłonie,
 • wchodzą do sali egzaminacyjnej i zajmują wyznaczone im miejsce,
 • zarówno przed jak i w trakcie egzaminu mogą skorzystać z wyznaczonej toalety (z zachowaniem wszystkich procedur sanitarnych i egzaminacyjnych).
 • Po rozpoczęciu pracy z zestawem egzaminacyjnym uczniowie mogą zdjąć maseczki ochronne. Jeżeli w trakcie egzaminu chcą skorzystać z toalety lub zakończyć pracę z zestawem egzaminacyjnym informują o tym fakcie członka zespołu egzaminacyjnego przez podniesienie ręki. Zanim podejdzie do nich członek zespołu egzaminacyjnego uczeń ma obowiązek założyć maseczkę ochronną, jeżeli ją uprzednio zdjął.
 • Po zakończeniu pracy z zestawem egzaminacyjnym i uzyskaniu zgody na wyjście z sali uczniowie opuszczają salę, odbierają swoje rzeczy osobiste i wychodzą ze szkoły. W trakcie opuszczania budynku oraz po jego opuszczeniu należy zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m.
Skip to content