Karta rowerowa

Załącznik

do zarządzenia Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

nr 28/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie regulaminu uzyskania karty rowerowej

Regulamin uzyskania karty rowerowej

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie szkoły, którzy nie później niż w dniu egzaminu z części praktycznej ukończyli 10 lat.
 2. Uczeń w wyznaczonym terminie, ale nie później niż do końca kwietnia, składa w sekretariacie szkoły wypełniony czytelnie arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową. Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. W arkuszu zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową uczeń wpisuje czytelnie swoje dane identyfikacyjne oraz uzyskuje zgodę rodzica (opiekuna prawnego) i opinię wychowawcy.
 4. W przypadku braku zgody rodzica (opiekuna prawnego) lub opinii wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej i nie przystępuje do egzaminu.
 5. Egzamin na kartę rowerową składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 6. Uczeń przystępuje do egzaminu z części teoretycznej i praktycznej w wyznaczonym terminie.
 7. Część teoretyczna egzaminu przeprowadzona jest w formie testu jednokrotnego wyboru, zawierającego pytania o następującej tematyce: znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, typowe sytuacje drogowe, pierwsza pomoc ofiarom wypadków.
 8. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań. Czas przeznaczony na wypełnienie testu wynosi 30 minut.
 9. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin udzieliła co najmniej 80 % prawidłowych odpowiedzi.
 10. Uczeń, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w części teoretycznej, nie przystępuje do egzaminu z części praktycznej.
 11. Uczeń, który nie uzyskał pozytywnego wyniku egzaminu z części teoretycznej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie. Uczeń ma prawo do jednokrotnego egzaminu poprawkowego. Jeżeli uczeń nie uzyska pozytywnego wyniku z egzaminu poprawkowego nie uzyskuje karty rowerowej w trwającym roku szkolnym.
 12. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z części teoretycznej uczeń przystępuje do egzaminu z części praktycznej.
 13. Egzamin z części praktycznej polega na dokonaniu oceny ucznia kierującego rowerem pod względem:
 14. pozycji kierującego na pojeździe,
 15. upewnienia się o możliwości jazdy,
 16. upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
 17. hamowania i zatrzymania roweru w określonym miejscu,
 18. poruszanie się po przygotowanym miasteczku ruchu drogowego.
 19. Uczeń podczas egzaminu z części praktycznej korzystać może wyłącznie z roweru, który posiada wyposażenie  określone w przepisach prawa o ruchu drogowym.
 20. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 21. Jeżeli wynik egzaminu z części praktycznej jest negatywny uczeń nie zdaje egzaminu i może przystąpić do niego w kolejnym roku szkolnym. Przystępując do egzaminu na kartę rowerową  w kolejnym roku szkolnym uczeń musi podejść zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej.
 22. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom kartę rowerową.
 23. Fakt wydania karty rowerowej odnotowany zostaje w ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz rejestrze wydanych kart rowerowych.
Skip to content