26.08.2019 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1 - sale 04 i 05, godz.17.00 02.09.2019 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - Duża Sala Gimnastyczna, godz. 9:00

Harmonogram spotkań z rodzicami

godz. 1700 - 1800 (czwartki)

06.09.2018

 

Spotkanie organizacyjne z rodzicami: wybór trójek klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców, poinformowanie rodziców o Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, zakresie programowym przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, obowiązku realizacji projektu edukacyjnego.

Podanie kalendarza roku szkolnego i rocznego harmonogramu spotkań z rodzicami,

Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań edukacyjnych i wychowawczych rodziców.

25.10.2018

Zebrania i konsultacje; przekazanie rodzicom informacji o planowanych projektach edukacyjnych realizowanych w szkole (tematy projektów).

22.11.2018

Konsultacje.

13.12.2018

Konsultacje

10.01.2019

Zebrania i konsultacje: poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów na koniec I okresu oraz proponowanej ocenie zachowania.

07.02.2019

Konsultacje

28.03.2019

Zebrania i konsultacje: przekazanie informacji rodzicom uczniów klas III (gimnazjum) i klas VIII (szkoły podstawowej) dotyczącej egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmokalsisty, rodzicom uczniów klas VII informacji o możliwości dostosowania warunków i formy egzaminu ósmoklasisty do indywidualnych potrzeb ucznia oraz informacji o wewnętrznych testach kompetencji klas VII w maju.

25.04.2019

Konsultacje.

23.05.2019

Zebrania i konsultacje: poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów na koniec roku oraz proponowanej ocenie zachowania.