26.08.2019 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1 - sale 04 i 05, godz.17.00 02.09.2019 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - Duża Sala Gimnastyczna, godz. 9:00

PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania uczniom – nie później niż do 28 lutego 2017 r. – kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:

a)       harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

b)       struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

c)       zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:

 • losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować
 • kodowania arkusza egzaminacyjnego
 • sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego
 • rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
 • zgłaszania konieczności skorzystania z toalety
 • zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy

d)       sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

e)       zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

f)        przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników

g)       konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

h)       możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

 1. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:

a)       Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

b)       przykładowe arkusze egzaminacyjne

c)       arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2016.

 1. Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wiedzą o tym.
 2. Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie powinni być obecni w szkole; czy muszą przemieścić się z sali do sali po zakończeniu pierwszego zakresu albo poziomu danej części egzaminu danego dnia.
 3. Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają 16 czerwca2017 r.,a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 23 czerwca 2017 r.

W TRAKCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 1. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy:

a)       powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych

b)       upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

c)       przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.

 1. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu gimnazjalnego nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 2. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że:

a)       na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi

b)       po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 1. Jeżeli w trakcie egzaminu gimnazjalnego wystąpi konieczność unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu z przyczyn określonych w pkt 5.4., procedurę należy przeprowadzić w sposób możliwie dyskretny, nieprowadzący do piętnowania zachowania ucznia. Informację o unieważnieniu należy niezwłocznie przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania.

PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

 1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
 2. Zdającym należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Informacja o egzaminie gimnazjalnym dla rodziców (prawnych opiekunów)

PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:

a)       harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

b)       struktury egzaminu (podział na części i zakresy/poziomy; czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

c)       zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu każdego dnia)

d)       sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

e)       zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

f)        przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej

g)       konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

h)       możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

 1. Do 30 września 2016 r. należy zapoznać rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (pkt 3.4.13.).
 2. Do 18 listopada 2016 r. należy przekazać rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.
 3. Należy poinformować rodziców o następujących terminach:

a)       do 30 września 2016 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku, (c) informującej o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub części drugiej egzaminu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

b)       do 15 października 2016 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

c)       do 24 listopada 2016 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.

d)       do 19 stycznia 2017 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.11.

e)       do 31 marca 2017 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.12.).

 1. Każdorazowo należy – jeżeli to możliwe – przekazać rodzicom stosowne formularze (załączniki do niniejszej Informacji) lub przekazać im informację o tym, gdzie formularze te można znaleźć (np. strona internetowa CKE, strona internetowa szkoły).
 2. Wskazane jest, aby przekazać rodzicom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:

a)       Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

b)       przykładowe arkusze egzaminacyjne

c)       arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2016

d)       sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.

PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

 1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
 2. Rodzicom uczniów należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz zaznajomić osoby zainteresowane z procedurą dokonywania wglądu.

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:

16 czerwca 2017 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

16 czerwca 2017 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:

23 czerwca 2017 r.