Uchwała  nr 19/2008

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 29 września 2008 r.

w sprawie nowelizacji Statutu Gimnazjum nr 1 w Malborku

 

 

 

Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Malborku na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Malborku wprowadza zmiany w Statucie Gimnazjum nr 1 w Malborku.

§ 2

W § 1 ust. 1 po pkt 21 kropkę zastepuje się przecinkiem i dodaje się pkt 22 w następującym brzmieniu:

„22) niespełnianie obowiązku szkolnego - należy przez to rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum.”

§ 3

1. § 7 ust. 3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz sprawowanie opieki nad uczniami w celu stwarzania warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działanie prozdrowotne.”

2. § 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku niespełniania przez ucznia obowiązku szkolnego dyrektor szkoły może skierować wniosek do organu prowadzącego szkołę o nałożenie kary grzywny na rodziców ucznia nierealizującego obowiązku szkolnego.”

§ 4

1.   § 39 ust. 3 pkt 1 ppkt f otrzymuje następujące brzmienie:

„f)  stosuje się do przepisów regulujących wygląd i ubiór ucznia, o których mowa w § 61 pkt 1 ppkt 14 i pkt 2 ppkt 6,”

2.   § 39 ust. 3 pkt 2 ppkt k otrzymuje następujące brzmienie:

„k)  stosuje się do przepisów regulujących wygląd i ubiór ucznia, o których mowa w § 61 pkt 1 ppkt 14 i pkt 2 ppkt 6,”

3.   § 39 ust. 3 pkt 3 ppkt h otrzymuje następujące brzmienie:

„h) stosuje się do przepisów regulujących wygląd i ubiór ucznia, o których mowa w § 61 pkt 1 ppkt 14 i pkt 2 ppkt 6,”

4.   § 39 ust. 3 pkt 4 ppkt f otrzymuje następujące brzmienie:

„f)  nie zawsze stosuje się do przepisów regulujących wygląd i ubiór ucznia, o których mowa w § 61 pkt 1 ppkt 14 i pkt 2 ppkt 6,”

5.   § 39 ust. 3 pkt 5 ppkt m otrzymuje następujące brzmienie:

„m) nie zawsze stosuje się do przepisów regulujących wygląd i ubiór ucznia, o których mowa w § 61 pkt 1 ppkt 14 i pkt 2 ppkt 6,”

6.   § 39 ust. 3 pkt 6 ppkt e otrzymuje następujące brzmienie:

„e) nie spełnia obowiązku szkolnego.”

7.   § 39 ust. 3 pkt 6 ppkt g otrzymuje następujące brzmienie:

„g) nie stosuje się do przepisów regulujących wygląd i ubiór ucznia, o których mowa w § 61 pkt 1 ppkt 14 i pkt 2 ppkt 6,”

§ 5

W § 49 ust. 2 po pkt 17 kropkę zastepuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w nastepującym brzmieniu:

„18) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.”

§ 6

1. § 61 ust. 1 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10) skreślony.”

2. § 61 ust. 1 pkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„15) skreślony.”

§ 7

1. § 22 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 22. skreślony.”

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.