^ Back to Top

Translator

Dziennik elektroniczny

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zarządzenie nr 28/2010

Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 29 pażdziernika 2010 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków realizacji projektów edukacyjnych

  Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Malborku na podstawie § 30 ust. 11 Statutu Gimnazjum nr 1 w Malborku (uchwała 13/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Malborku z dnia 28 października 2010 roku) w związku z § 21a ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z 2007 roku z późn. zm.), zarządza co następuje:

§ 1

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Malborku ustala szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Malborku.

§ 2

 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek wziąć udział w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego.
 2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 4. Zespół realizujący projekt składa się z 2-10 uczniów.
 5. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 6. Projekt realizowany jest w granicach administracyjnych miasta Malborka.
 7. Czas realizacji projektu nie może przekroczyć 3 miesięcy.
 8. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) stworzenie zespołu projektowego;

2) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

3) wybór opiekuna projektu;

4) określenie celów projektu edukacyjnego, zaplanowanie etapów jego realizacji oraz podział zadań pomiędzy członków zespołu badawczego;

5) wykonanie zaplanowanych działań poprzedzone kwerendą informacji na temat przedmiotu badań;

6) stworzenie dokumentacji projektu edukacyjnego poprzez wypełnienie karty projektu;


 

7) publiczna prezentacja projektu edukacyjnego.

 1. Opiekunem projektu jest nauczyciel Gimnazjum nr 1 wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 2. Opiekun projektu wraz z uczniami realizującymi projekt wypełnia kartę projektu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Publiczna prezentacja projektu polega na przedstawieniu przez uczniów wchodzących w skład zespołu projektowego rezultatów projektu edukacyjnego w formie pokazu, sesji, przedstawienia, wystawy lub innej formie z udziałem uczniów nauczycieli i rodziców.
 4. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływa na ocenę zachowania ucznia zgodnie z zapisami statutu Gimnazjum nr 1 w Malborku.
 5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 14, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 3

Treść zarządzenia ustalono w porozumieniu z radą pedagogiczną Gimnazjum nr 1 w Malborku.

§ 4

W roku szkolnym 2010/2011 niniejsze zarządzenie dotyczy tylko uczniów klas I i II.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 28/2010 Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków realizacji projektów edukacyjnych

Tematy projektów edukacyjnych proponowanych przez nauczycieli

w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

- opiekuna projektu

Tytuł projektu

 

1.

Bugaj K.

 Joseph Conrad w oczach współczesnych 

2.

Cedler – Wilkocka I.

Zwierzęta w kulturze

3.

Chlebowski J.

Kochająca się rodzina najlepszą profilaktyką wobec uzależnień

4.

Chojniak M.

Piękna matematyka, czyli geometria w sztuce

5.

Dąbrowski J.

Kochająca się rodzina najlepszą profilaktyką wobec uzależnień

6.

Chrząstowska B.

Przemoc i agresja. Jak się przeciwstawiać?

7.

Dudenko K.

Efektowne doświadczenia chemiczne-pokazy

8.

Glosa M.

Pokój marzeń

9.

Gorczyńska M.

Świat trójkątów

10.

Gucwa A.

Komunikacja to podstawa. Scenki sytuacyjne w języku angielskim

11.

Imiołczyk M

Historia liczby pi

12.

Jastrzębska E. 

Czytanie jest ok

13.

Kempa K.

Obiekty sportowe w Malborku 

14.

Milanowska E.

Zwyczaje szlachty polskiej

15.

Polkowski M.

Zdrowie a odżywianie

16.

Puchalska A.

English calendar

17.

Sawirska K.

Problemy współczesnej Europy

18.

Skibicka W.

Czytanie jest ok

19.

Słomski P.

Chemia w służbie zdrowia czyli chemizm leków

20.

Stacharska M.

Ortografia na wesoło

21.

Szczuchniak R. 

Obiekty sportowe Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio

22.

Szewczyska-Mulcan K.

Mój hiszpański świat czyli Hiszpania w oczach gimnazjalisty

23.

Tyborska M.

Bitwa o Anglię 1940 r.

 24.

Wojciechowska-Borycka I. 

Fryderyk Chopin- życie i twórczość

25.

Zimbał E

Co tkwi w coca-coli?- Bierzemy pod lupę różne napoje

26.

Zimbał P.

Ważne odkrycia fizyczne na osi czasu

27.

Zych T.

Kolorowe idiomy

28.

Żołądecka M.

W średniowiecznym gospodarstwie

 

Zwierzęta w kulturze

Licznik odwiedzin

Today7
Total184511

czwartek, 17, sierpień 2017 07:39

Materiały dla ucznia

Materiały dla nauczycieli