^ Back to Top

Translator

Dziennik elektroniczny

Zarządzenie nr 28/2010

Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 29 pażdziernika 2010 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków realizacji projektów edukacyjnych

  Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Malborku na podstawie § 30 ust. 11 Statutu Gimnazjum nr 1 w Malborku (uchwała 13/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Malborku z dnia 28 października 2010 roku) w związku z § 21a ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z 2007 roku z późn. zm.), zarządza co następuje:

§ 1

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Malborku ustala szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Malborku.

§ 2

  1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek wziąć udział w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego.
  2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
  3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
  4. Zespół realizujący projekt składa się z 2-10 uczniów.
  5. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
  6. Projekt realizowany jest w granicach administracyjnych miasta Malborka.
  7. Czas realizacji projektu nie może przekroczyć 3 miesięcy.
  8. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) stworzenie zespołu projektowego;

2) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

3) wybór opiekuna projektu;

4) określenie celów projektu edukacyjnego, zaplanowanie etapów jego realizacji oraz podział zadań pomiędzy członków zespołu badawczego;

5) wykonanie zaplanowanych działań poprzedzone kwerendą informacji na temat przedmiotu badań;

6) stworzenie dokumentacji projektu edukacyjnego poprzez wypełnienie karty projektu;

Licznik odwiedzin

Today7
Total184511

czwartek, 17, sierpień 2017 07:38

Materiały dla ucznia

Materiały dla nauczycieli